Tietoliikenne on haavoittuvainen sään ääri-ilmiöille

Artikkeli

Moderni yhteiskunta on monin tavoin riippuvainen toimivista tietoliikenneyhteyksistä. Tuulisuuden ja myrskyjen lisääntyminen ilmastonmuutoksen myötä voi vaurioittaa ilmajohtoja ja siten aiheuttaa häiriöitä tietoliikenteelle.

Tietoliikenteen merkitys yhteiskunnalle

Nopeat, luotettavat ja alueellisesti kattavat tietoliikenneyhteydet ovat välttämättömiä kilpailukykyiselle ja tasa-arvoiselle tietoyhteiskunnalle. Monet yhteiskunnan toiminnot ovat riippuvaisia toimivista tietoliikenneyhteyksistä.

Suomessa tietoliikenneyhteyksien rakentamista ja kehittämistä edistää Viestintävirasto, joka myös valvoo suomalaisten viestintäpalveluita tarjoavien yritysten teknistä toimintaa sekä selvittää sähköiseen viestintään liittyviä vika- ja häiriötilanteita.

Tietoliikenteen herkkyys sää- ja ilmastotekijöille

Tietoliikenteen kannalta tärkeimpiä säätekijöitä ovat tuulisuus ja myrskyt, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä ilmajohdoissa sekä rankkasateet, jotka voivat saada aikaan häiriöitä maakaapeloinneissa. Sähkön keskeytymätön saanti on ehdoton edellytys tietoliikenteen toimimiselle. Esimerkiksi salamat voivat mykistää tietoliikenteen laajallakin alueella tietoliikennemastojen vioittumisen kautta. [1]

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tietoliikenteeseen

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia tietoliikenteeseen on toistaiseksi kartoitettu vain vähän, mutta joitakin vaikutuksia on tunnistettu. Ilmastonmuutoksen myötä voimistuvat ja yleistyvät myrskyt voivat saada aikaan häiriöitä ilmajohtoverkkojen toiminnassa muun muassa aiheuttamalla puiden kaatumisia johtojen päälle. Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen kasvattaa tietoliikenneverkkojen korjaustarvetta, mikä lisää ylläpidosta koituvia kustannuksia. [1]

Toteutuneiden myrskyjen perusteella on saatu kokemuksia siitä, miten ilmaston ääri-ilmiöt vaikuttavat tietoliikenneyhteyksiin. Esimerkiksi vuoden 2001 loppusyksyn myrskyjen yhteydessä matkapuhelimien tukiasemien akkuja tyhjeni paikoittain pidempään jatkuneiden sähkökatkosten aikana, mikä aiheutti käyttökatkoksia matkapuhelinliittymiin. Pienellä osalla tukiasemia toimintakatko kesti pisimmillään noin kuusi vuorokautta. Myrskyjen jälkeen Viestintävirasto antoi teleyrityksille kehotuksen ryhtyä toimenpiteisiin tukiasemien akkujen kapasiteetin parantamiseksi, jotta vastaavilta tilanteilta vältyttäisiin seuraavien myrskyjen aikana. Myös kiinteille verkoille aiheutui vuoden 2001 syysmyrskyjen aikana ongelmia puiden kaatumisista ilmakaapeleiden päälle sekä virransyötön katkoksista keskus- ja siirtolaitteiden virransyötössä. Vahinkojen korjaamisessa eniten aikaa vei yleensä ilmakaapelilinjojen korjaaminen. [2] Tietoliikenneyhteyksien toimivuutta muuttuvassa ilmastossa voidaan parantaa korvaamalla ilmajohtoja maakaapeleilla ja mahdollisesti paremmilla ukkosenjohtimilla, jotka eivät ole yhtä herkkiä myrskyjen vaikutuksille [1]. Sähkökatkoihin voidaan varautua muun muassa dieselöljyllä toimivilla sähkögeneraattoreilla.

Tuottajatahot