Ympäristönsuojelu – Hillintä

Artikkeli

Ympäristöluvat ja niiden sisältöön vaikuttaminen ovat yksi merkittävimmistä mahdollisuuksista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Kunnan ympäristöviranomainen voi kiristää lupavaatimuksia ilmapäästöjen osalta suoraan siltä anottavissa luvissa.

Ympäristötoimella on suuri rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä

Ilmastonmuutos on haaste kuntien ympäristönsuojelun toimialalle, jonka tehtävä on edistää ympäristönsuojelua kunnan alueella. Kuntien ympäristönsuojelua säätelevät erityisesti maankäyttö- ja rakennuslaki, luonnonsuojelulaki sekä laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta. Säädökset korostavat ympäristöä ihmisten näkökulmasta. Kunnan tulee turvata terveellinen elinympäristö asukkailleen.

Paikallisagenda on kunnan pitkän tähtäimen strategia kestävän kehityksen toteuttamiseksi. Paikallisagendan teemoja voidaan syventää erilaisin strategioin ja järjestelmin. Ympäristöpolitiikan ja ympäristöjärjestelmän laatiminen kunnalle edesauttaa ilmastopäämääriä. Ilmastostrategia tai -ohjelma sitouttaa kunnan eri alojen toimijat pitkän aikavälin ilmastotavoitteisiin, joiden toteutumista tulee seurata sopivin indikaattorein, esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen avulla.

Luvitus on toimiva keino päästövähennyksiin

Aluehallintovirastojen päättämissä lupa-asioissa kunnan ympäristölautakunnalla on mahdollisuus antaa ilmapäästöjen merkitystä korostava lausunto. Myös lupien järjestelmällisellä valvonnalla voidaan välillisesti vähentää päästöjä. Valvontatehtävien ja lupien myöntämisen yhteydessä voidaan antaa opastusta ilmastomyötäiseen toimintaan.

Ilmastonäkökulma kaikkeen kunnan päätöksentekoon

Ilmastonäkökulma ja -asiantuntemus tulee kunnassa saada mukaan kaikkeen päätöksentekoon. Esimerkiksi kaavoitusta koskevilla päätöksillä on suuri välitön ja välillinen vaikutus kasvihuonekaasujen päästöihin.

Lisäämällä kuntalaisille suunnattua ympäristövalistusta ja -tiedotusta voidaan muun muassa edistää energiansäästöä, lisätä energiatehokkuutta sekä parantaa jätteiden lajittelua kotitalouksissa. Ympäristöyhteistyö koulujen kanssa vaikuttaa oppilaiden ympäristötietoisuuteen ja sitä kautta ilmastomyötäiseen käyttäytymiseen myös tulevaisuudessa.

Lähteinä [1], [2], [3], [4], [5]

Tarkistuslista

Tuottajatahot