Ympäristöterveydenhuolto – Sopeutuminen

Artikkeli

Ympäristöterveydenhuollon sopeutumissuunnittelu aloitetaan tunnistamalla ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaara- ja riskitekijät. Sopeutumisstrategia ja suunnitelmat erityistilanteiden varalle kannattaa laatia yhteistyössä kunnan muiden toimialojen kanssa.

Sopeutumissuunnitelmien laatimistyö vasta alussa

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia kunnan ympäristöterveyden toimialaan ei vielä tunneta tarkkaan. Ympäristöterveydenhuollon tehtävät eivät todennäköisesti tule muuttumaan ilmastonmuutoksen seurauksena, mutta sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä ja uusien lajien ja tautien levitessä tehtävien painotukset saattavat muuttua. Lämpöaallot lisäävät elintarvikehygieniaan ja terveydenhuoltoon liittyviä riskejä, tulvat ja kuivuus taas vesihygienian haasteita. Uusien kasvi- ja eläintautien sekä tulokaslajien seurantaan ja kartoitukseen liittyvät tehtävät tulevat todennäköisesti lisääntymään. Erityistilanteet (esimerkiksi säästä johtuvat) saattavat yleistyä ja niiden varalle tarvitaan päivitettyjä toimintasuunnitelmia.

Tärkeintä varautumista on uhkakuvien kartoittaminen

Tärkein sopeutumistoimi on tunnistaa ilmastonmuutoksen vaikutusten aiheuttamat vaarat ja riskitekijät. Mahdollisten uhkakuvien poh­dinta ja kartoitus on varautumissuunnittelun keskeisiä lähtö­kohtia. Kuntien väli­nen yhteistyö ympäristöterveydenhuollon järjestämisessä on säännöllisen valvonnan toimeenpanon kannalta tärkeää.

Samoin yhteistyö ja koordinaatio koko terveyden- ja sosiaalihuollon kanssa on oleellista sopeuduttaessa erilaisiin terveysriskeihin ja laadittaessa kuntakohtaisia suunnitelmia. Esimerkiksi usean päivän hellejaksot vaativat eritystä huomiota hoito- ja hoivalaitoksissa. Valtakunnallista konsultaatiota on saatavissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) ja Työterveyslaitoksesta.

Ympäristöterveydenhuollon sopeutumistavoitteisiin kannattaa sisällyttää sopeutumisstrategian laatiminen ja tehdä suunnitelma erityistilanteiden varalle. Suunnitelmaan erityistilanteiden varalle löytyy ohjeet sosiaali- ja terveysministeriön laatimasta oppaasta.

Lähteenä [1]

 

Tarkistuslista

Tuottajatahot