Energiförsörjning – Begränsning

Artikel

Energiproduktion står för en betydande del av alla utsläpp av växthusgaser. Det innebär att de val man gör inom energiproduktionen och -förbrukningen är avgörande för en betydande del av utsläppen på riksplanet. Man bör fokusera på alla möjliga metoder från energibesparing till nya produktionsmetoder och bränslen.

Genom de val man gör inom energiproduktionen når man en lösning på de riksomfattande utsläppen av växthusgaser

El- och värmeproduktionen för boende, kommersiella fastigheter och industrin står för cirka hälften av Finlands växthusgasutsläpp. Valen inom energiproduktionen är alltså av avgörande betydelse för utsläppen både regionalt och på riksplanet. Det mest effektiva sättet är att minska energibehovet, men det är också det svåraste.

Även övergång till bränslen som orsakar mindre utsläpp är en del av lösningen

Utsläppen av växthusgaser som orsakas av den producerade elen och värmen beror på vilka bränslen som används. I Finland kommer nästan hälften av energin från fossila bränslen som orsakar utsläpp av växthusgaser. De mest använda fossila bränslena är stenkol, naturgas och torv. En fjärdedel av energin produceras genom kärnkraft. Sammanlagt en fjärdedel utgörs också av tallolja, trä och andra utsläppsneutrala biobränslen. Vattenkraften står för 5 procent och vindkraften för 0,1 procent av den producerade energin.

Utsläppen kan begränsas mer effektivt genom att ersätta anläggningar som använder fossila bränslen med utsläppsfria energiformer. Fördelen med vindkraft, solenergi och jordvärme är att de även medger spridda och småskaliga lösningar. Värmen kan dessutom tas tillvara med hjälp av värmepumpar samt ur frånluften från ventilationen och avloppsvattnet.

Den näst mest effektiva metoden är att övergå från de fossila bränslen som används av anläggningarna till utsläppsneutrala biobränslen. Till biobränslen lämpar sig organogena massor som bäst, då de inte behöver odlas för energiproduktion, som trä- och odlingsrester samt gödsel. Även bränslen från kommunalt avfall är delvis biobränslen.

Genom tekniska förbättringar kan man effektivisera energiproduktionen

Utsläppen kan även minskas genom att förbättra anläggningarnas produktionseffektivitet och annan teknik. Man kan öka mängden användbar energi genom att exempelvis göra om värmeverken så att de har kombinerad el- och värmeproduktion. Genom tekniska förbättringar kan man återvinna en större andel av energin från bränslet eller lagra det koldioxid som anläggningarna producerar. Man kan uppnå ännu större nytta genom att lagra koldioxid även om bränslet är ett biobränsle.

Miljökriterier för upphandling av köp av el

Vid elupphandlingar bör miljöaspekterna tas med som urvalskriterium. Man kan poängsätta offerterna så att el producerad med förnybara energikällor har en större tyngd än el producerad med fossila bränslen.

Källor [1], [2], [3], [4]

Checklista

Förläggare