Etätyön edistäminen

Artikkeli

Etätyötä tekevien osuus vaikuttaa työmatkaliikenteen määrään. Etätyön lisäämisellä on siten mahdollista vähentää liikenteen päästöjä. On kuitenkin epävarmaa, miten etätyön lisääntyminen vaikuttaa liikennesuoritteeseen pitkällä aikavälillä.

Ehdotetun toimenpiteen sisältö

Etätyötä voidaan edistää mm. työpaikkojen käytännöillä ja etätyötilojen saatavuutta lisäämällä. Etätyön lisäämisen tavoitteena on vähentää työmatkaliikennettä ja siten siitä syntyviä päästöjä.

Toimenpide-ehdotus on kuvattu fossiilittoman liikenteen tiekartassa. [1]

Vaikuttavuusarvio

Vuosi

Arvio vaikuttavuudesta ja epävarmuustekijöistä

2023
Toimenpiteellä on mahdollisuuksia vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta niiden toteutumiseen liittyy epävarmuuksia.

Etätyöllä voidaan parhaimmillaan saavuttaa 0,13 miljoonan tonnin päästövähenemä vuonna 2030, ja 0,08 miljoonan tonnin päästövähenemä vuonna 2045. Pidemmällä aikavälillä autokannan muuttuminen vähäpäästöisemmäksi pienentää etätyön vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin. [2] Lisää tietoa tarvitaan mm. siitä, miten etätyö vaikuttaa muihin kuin työmatkoihin ja kotitalouden muiden jäsenien matkoihin, asuinpaikan ja työpaikan valintaan sekä joukkoliikenteen käyttöön. Etätyö voi esimerkiksi lyhyellä aikavälillä vähentää liikennesuoritteita, mutta saattaa pitkällä aikavälillä kannustaa asumaan kauempana työpaikoista. [2]

  • Liikenne- ja viestintäministeriö. 2021. Fossiilittoman liikenteen tiekartta. Valtioneuvoston periaatepäätös kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2021:15. Liikenne- ja viestintäministeriö. 54 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-588-0
  • Metsäranta, H., Aro, R., Blomqvist, P., Levä, T., Nissinen, A. & Rannanpää, S. 2021. Etätyön vaikutukset liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin. Valtioneuvoston selvityksiä 2021:4. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163413

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.