Politiikkatoimet liikenteen päästöjen vähentämiseksi ja niiden eteneminen

Ilmastopolitiikan seuranta

Tässä Ilmastopolitiikan seuranta -työkalun liikenneosiossa kuvataan, miten toimenpiteet liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi etenevät Suomessa. Osa toimista etenee tavoitellun mukaisesti, mutta osa tavoiteltua hitaammin. Lisäksi osiossa tarkastellaan Suomessa ehdotettuja tai kokeiltuja päästövähennystoimenpiteitä ja niiden vaikuttavuutta.

Liikenteen päästöt ovat laskeneet

Liikenteen päästöt kattavat noin viidesosan eli 20 prosenttia Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Päästöistä 95 prosenttia aiheutuu tieliikenteestä ja näistä hieman yli puolet henkilöautoista. [1]

Vuodesta 2008 lähtien Suomen liikenteen päästöt ovat pääsääntöisesti laskeneet. Se johtuu pääasiassa biopolttoaineiden käytön lisääntymisestä ja autojen parantuneesta energiatehokkuudesta. Lisäksi taloudellinen taantuma on vähentänyt liikennemääriä. [1] Euroopan unionin (EU) tasolla liikenteen päästöt ovat puolestaan viime vuosina kasvaneet [2], mikä lisää paineita uusien liikennepoliittisten ohjauskeinojen käyttöönottoon myös EU:n laajuisesti. EU:n toimet vaikuttavat merkittävästi Suomen liikenteen päästökehitykseen esimerkiksi autonvalmistajille asetettujen päästörajojen kautta, jotka vaikuttavat markkinoilla oleviin autoihin.

Suomi on sitoutunut puolittamaan kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta ja saavuttamaan nollapäästöisen liikenteen vuoteen 2045 mennessä. [3] Tähän tavoitteeseen verrattuna liikenteen päästöt ovat laskeneet hitaasti (kuva 1).

Kuva 1. Liikenteen CO₂-päästöjen kehitys vuonna 2021 valmistuneen perusennusteen mukaan sekä päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2045. Vuoden 2020 jälkeen on kuitenkin otettu käyttöön myös uusia toimia, joiden avulla vuoden 2030 tavoitteen saavuttaminen on jo lähempänä. Uusi perusennuste valmistuu vuoden 2023 aikana.

© Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästöjä vähennetään useilla politiikkatoimilla

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään useilla politiikkatoimilla. Toimet esimerkiksi ohjaavat polttoaineen jakelijoita myymään entistä enemmän uusiutuvia polttoaineita. Keskeinen rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä on liikenteen sähköistämisellä. Jotta liikenteelle asetetut päästövähennystavoitteet saavutettaisiin, tulee sähköistämisen lisäksi tehostaa liikennejärjestelmää ja vähentää henkilöautoliikenteen osuutta, niin että yhä useampi matka toteutuu joukkoliikenteellä, kävellen tai pyöräillen.

Päätettyjen politiikkatoimien eteneminen

Tässä listauksessa kuvataan, miten päätetyt toimenpiteet liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi etenevät Suomessa. Toimet ovat Suomessa käytössä olevia virallisesti raportoitavia politiikkatoimia [4], joilla liikenteen päästöjä pyritään vähentämään. Arviot toimien etenemisestä perustuvat Suomen raportointiin EU:lle [4] ja YK:n ilmastosopimukselle [5], Ilmastovuosikertomukseen [6] sekä asiantuntija-arvioihin. Täydentävät tietolähteet on mainittu toimepidekohtaisissa artikkeleissa. Politiikkatoimien edistymistä kuvataan symbolilla sen mukaan, kuinka hyvin politiikkatoimen toteuttaminen on edennyt sen tavoitteisiin nähden. Kustakin toimenpiteestä ja sen tilannearviosta voi lukea tarkemmin lue lisää -linkeistä.

Näytä aiheella

Politiikkatoimi

Tilanne

Biopolttoaineiden jakeluvelvoite polttoaineiden myyjille Lue lisää
Toteutus etenee ja on tuottanut päästövähennyksiä.
EU-asetus hiilidioksidin raja-arvoista uusille henkilöautoille ja uusille kevyille hyötyajoneuvoille Lue lisää
Toteutus etenee ja on tuottanut päästövähennyksiä.
EU-asetus hiilidioksidin raja-arvoista uusille raskaille hyötyajoneuvoille Lue lisää
Toteutus etenee ja on tuottanut päästövähennyksiä linja-autoilla.
Autoveron ja ajoneuvoveron porrastaminen CO₂-päästöjen mukaan Lue lisää
Toteutus etenee ja on tuottanut päästövähennyksiä, mutta tavoiteltua hitaammin.
Sähköauton hankintatuki ja tuki auton muuttamiselle kaasu- tai etanolikäyttöiseksi Lue lisää
Toteutus etenee ja on tuottanut päästövähennyksiä, mutta ne jäävät melko vähäisiksi.
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma Lue lisää
Toteutus etenee, mutta kävelyn ja pyöräilyn osuus liikenteestä ei ole kasvanut.
Joukkoliikenteen ja liikkumisen ohjauksen rahoittaminen Lue lisää
Toteutus etenee, mutta joukkoliikenteen osuus liikenteestä ei ole kasvanut.
Joukkoliikenteen ilmastotoimenpiteiden tuki Lue lisää
Toteutus etenee, mutta saavutettavia päästövähennyksiä ei ole arvioitu.
MAL-sopimukset (maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus) ja joukkoliikenteen kehittäminen Lue lisää
Toteutus etenee, mutta saavutettavia päästövähennyksiä ei ole arvioitu.
Joukkoliikenteen palvelujen digitalisaatio Lue lisää
Toteutus etenee, mutta saavutettavia päästövähennyksiä ei ole arvioitu.
Liikennepalvelulaki Lue lisää
Toteutus etenee, mutta saavutettaviin päästövähennyksiin liittyy epävarmuuksia.
Auton romutuspalkkio Lue lisää
Toteutus etenee, mutta saavutettavat päästövähennykset jäävät melko vähäisiksi.
Tuki julkisen jakeluinfrastruktuurin rakentamiselle (liikennesähkö ja -kaasu) Lue lisää
Toteutus etenee, ja on luonut edellytyksiä siirtymiselle sähköautoihin.
Tuki yksityisen latausinfran rakentamiselle Lue lisää
Toteutus etenee ja on luonut edellytyksiä siirtymiselle sähköautoihin.
Puhtaat julkiset ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnat (Clean Vehicles -direktiivi) Lue lisää
Toteutus etenee, ja sähköbussien osuus ensirekisteröinneissä on kasvanut nopeasti.
Luontoisetujen verokohtelun muutokset Lue lisää
Toteutus etenee ja on lisännyt pyörä- ja joukkoliikenne-edun käyttöä.
Autoalan green deal Lue lisää
Toteutus etenee, mutta saavutettavia päästövähennyksiä ei ole arvioitu.
Asemanseutujen kehittäminen Lue lisää
Toteutus etenee, mutta saavutettavia päästövähennyksiä ei ole arvioitu.
Energiatehokkuustavoitteet merenkulun aluksille Lue lisää
Toteutus etenee, mutta saavutettavia päästövähennyksiä ei ole arvioitu.
IMO:n (International Maritime Organization) datankeruujärjestelmä Lue lisää
Toteutus etenee, mutta saavutettavia päästövähennyksiä ei ole arvioitu.
Lentoliikenteen päästökauppa Lue lisää
Toteutus etenee, mutta sen vaikuttavuuteen liittyy epävarmuuksia.
ICAO:n (YK:n siviili-ilmailujärjestö) pitkän aikavälin globaali tavoite kansainväliselle lentoliikenteelle Lue lisää
Toteutus etenee, mutta saavutettavia päästövähennyksiä ei ole arvioitu.
Nesteytetyn maakaasun (LNG) ja muiden vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön edistäminen merenkulussa Lue lisää
Toteutus etenee, mutta saavutettavia päästövähennyksiä ei ole arvioitu.
CORSIA - kansainvälisen lentoliikenteen päästöjärjestelmä Lue lisää
Toteutus etenee, mutta saavutettavia päästövähennyksiä ei ole arvioitu.
Mustan hiilen päästöjen sääntely laivaliikenteessä Lue lisää
Valmistelu etenee, mutta varsinainen toteutus ei ole vielä käynnistynyt.
Valtioneuvoston periaatepäätös lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä Lue lisää
Toteutus ei ole kunnolla käynnistynyt ja lentoliikenteen päästöt ovat olleet kasvussa.

Ehdotettujen toimien vaikutukset

Tässä listauksessa kuvataan Suomessa ehdotettuja tai kokeiltuja toimenpiteitä liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Ehdotetut toimet ovat peräisin Fossiilittoman liikenteen tiekartasta [3] ja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta [10]. Arviot toimien vaikuttavuudesta perustuvat näihin lähteisiin, ja täydentävät tietolähteet on mainittu toimenpidekohtaisissa artikkeleissa. Symbolilla kuvataan ehdotettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta eli niiden potentiaalia vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Kustakin toimenpide-ehdotuksesta ja sen vaikutusarviosta voi lukea tarkemmin lue lisää -linkeistä.

Ehdotus/kokeilu vähentäväksi toimeksi

Arvioitu vaikuttavuus

Rautatieliikenteen digitalisaatio (Digirata-hanke): junien kulunvalvontajärjestelmän uudistaminen Lue lisää
Toimenpiteen arvioidaan vähentävän liikenteen hiilidioksidipäästöjä.
Sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin käynnistäminen Lue lisää
Toimenpiteen arvioidaan vähentävän liikenteen hiilidioksidipäästöjä.
Digitaaliset ratkaisut jakeluliikenteen tehostamiseksi Lue lisää
Toimenpiteellä on mahdollisuuksia vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta niiden toteutumiseen liittyy epävarmuuksia.
Yhteiskunnan maksamien kuljetusten ja palveluliikenteen matkojen avaaminen kaikille käyttäjille Lue lisää
Toimenpiteellä on mahdollisuuksia vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta niiden toteutumiseen liittyy epävarmuuksia.
Kaupunkiseuduilla kerättävät ruuhkamaksut Lue lisää
Toimenpiteen arvioidaan vähentävän liikenteen hiilidioksidipäästöjä.
Tieliikenteen päästökauppajärjestelmä Lue lisää
Toimenpiteen arvioidaan vähentävän liikenteen hiilidioksidipäästöjä.
Lain sallimien suurten mittojen hyödyntäminen tiekuljetuksissa täysimääräisesti Lue lisää
Toimenpiteellä on mahdollisuuksia vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta niiden toteutumiseen liittyy epävarmuuksia.
Väylien kunnossapidon parantaminen: tievierkon korjausvelan vähentäminen myös pääväylien ulkopuolella Lue lisää
Toimenpiteellä on mahdollisuuksia vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta niiden toteutumiseen liittyy epävarmuuksia.
Etätyön edistäminen Lue lisää
Toimenpiteellä on mahdollisuuksia vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta niiden toteutumiseen liittyy epävarmuuksia.
Siirtyminen yhdistettyihin kuljetuksiin, joissa käytetään juna-kuorma-auto -yhdistelmiä Lue lisää
Toimenpiteen arvioidaan vähentävän liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.