Lain sallimien suurten mittojen ja massojen hyödyntäminen tiekuljetuksissa täysimääräisesti

Artikkeli

Ajoneuvoyhdistelmien suurinta sallittua pituutta on kasvatettu. Suuremmat kuljetuserät mahdollistaisivat kuljetusten tehostamisen ja siten päästöjen vähentämisen.

Ehdotetun toimenpiteen sisältö

Vuodesta 2019 valtioneuvoston asetus nosti ajoneuvoyhdistelmien suurimman sallitun pituuden tieliikenteessä 25,25 metristä 34,50 metriin ja salli uudentyyppisten ajoneuvoyhdistelmien käytön. Toimenpide-ehdotuksen tavoitteena on parantaa kuljetusten energia- ja kustannustehokkuutta. Suuremmat kuljetuserät vähentäisivät hiilidioksidipäästöjä kuljetettua yksikköä kohti.

Vaikuttavuusarvio

Vuosi

Arvio vaikuttavuudesta ja epävarmuustekijöistä

2023
Toimenpiteellä on mahdollisuuksia vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta niiden toteutumiseen liittyy epävarmuuksia.

Lain sallimien suurten mittojen ja massojen täysimääräinen hyödyntäminen kuljetuksissa tuottaisi arviolta 0,06 Mt CO₂ päästövähennysvaikutuksen vuonna 2030. [1] Päästöhyötyjen toteutuminen edellyttäisi sitä, että ajoneuvoja ajettaisiin mahdollisimman täysinä. Lisäksi toimenpiteen käyttöönotto edellyttäisi maantie- ja katuverkon pullonkaulojen selvittämistä ja mahdollisten parannushankkeiden toteuttamista suurten ajoneuvoyhdistelmien käytölle.

  • Liikenne- ja viestintäministeriö. 2021. Fossiilittoman liikenteen tiekartta. Valtioneuvoston periaatepäätös kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2021:15. Liikenne- ja viestintäministeriö. 54 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-588-0

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.