Puhtaat julkiset ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnat (Clean Vehicles -direktiivi)

Artikkeli

Julkisille ajoneuvohankinnoille asetettavilla päästövähennysvaatimuksilla voidaan pienentää hankintojen hiilijalanjälkeä. Mahdollisuudet puhtaampiin ajoneuvohankintoihin vaihtelevat kuitenkin eri puolilla Suomea.

Toimenpiteen sisältö

Suomelle on asetettu seuraavat määrälliset velvoitteet: Uusista henkilö- ja pakettiautohankinnoista 38,5 % tulee olla puhtaita, raskaista ajoneuvoista 9 % vuosina 2021–2025 ja 15 % vuodesta 2026 ja linja-autoista 41 % vuosina 2021–2025 ja 59 % vuodesta 2026. CO₂-päästöjen enimmäismäärä on määritetty eri ajoneuvotyypeille ja vuosille.

Toimenpiteellä vaikutetaan ajoneuvojen CO₂-päästöjä vähentävästi julkisten ajoneuvojen osalta.

Tilannearvio

Vuosi

Perustelut

2023
Toteutus etenee, ja sähköbussien osuus ensirekisteröinneissä on kasvanut nopeasti.

Direktiivin vähimmäistavoitteiden arvioidaan toteutuvan kansallisella tasolla ja etenkin linja-autojen kohdalla ylittyvän. [1] Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien linja-autojen osuus ensirekisteröidyistä linja-autoista oli vuoden 2022 lopulla 69,8 % (sähkö 66,9 % ja kaasu 2,9 %). [2]

Alueelliset erot toimijoiden edellytyksissä toteuttaa puhtaampia ajoneuvohankintoja ovat kuitenkin suuret. Haja-asutusalueilla lakisääteisten koulukuljetusten kustannus/asukas on merkittävästi suurempi kuin kasvukeskuksissa. Ratkaisut, jotka nostavat kustannuksia eivät useinkaan ole mahdollisia johtuen kuntien taloustilanteesta. Myös jakeluverkoston vähäisyys muodostaa esteen vaihtoehtoisten käyttövoimien ajoneuvohankinnoille harvaanasutuilla seuduilla. [1] Toimenpiteen arvioitu päästövähennysvaikutus on 0,02 Mt CO₂ vuonna 2030. [3]

Tuottajatahot