Rautatieliikenteen digitalisaatio (Digirata-hanke): junien kulunvalvontajärjestelmän uudistaminen

Artikkeli

Digirata-hankkeella pyritään lisäämään ratakapasiteettia ja parantamaan junaliikenteen palvelutasoa. Se voi lisätä raideliikenteen käyttöä.

Ehdotetun toimenpiteen sisältö

Digiratahankkeen tavoitteena on uudistaa junien kuluvalvontajärjestelmä. Nykyisen junankulunvalvontajärjestelmän elinkaaren päättyessä ja EU-sääntelyn velvoittamana Suomen on aloitettava junankulunvalvonnan uudistaminen tällä vuosikymmenellä.

Hankkeella pyritään lisäämään ratakapasiteettia ja parantamaan junaliikenteen palvelutasoa. Parempi palvelutaso voi lisätä raideliikenteen käyttöä.

Toimenpide on kuvattu Suomen kestävän kasvun ohjelmassa [1]

Vaikutusarvio

Vuosi

Arvio vaikuttavuudesta ja epävarmuustekijöistä

2023
Toimenpiteen arvioidaan vähentävän liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Toimenpide-ehdotuksesta ei ole tehty määrällisiä päästövähennysarvioita. Investoinnin on arvioitu tuottavan merkittäviä hyötyjä ratakapasiteetin lisäämiseen, palvelun laadun parantamiseen ja ympäristöhyötyjen saavuttamiseen. [1]

Raideliikenteen kilpailukykyyn ja kulkutapaosuuteen vaikuttavat merkittävästi myös henkilöautoliikenteeseen tehtävät investoinnit sekä sitä tukevat tai rajoittavat politiikkatoimet.

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.