Väylien kunnossapidon parantaminen: tieverkon korjausvelan vähentäminen myös pääväylien ulkopuolella

Artikkeli

Väylien kunto vaikuttaa ajoneuvojen polttoaineen kulutukseen. Väylien kuntoa parantamalla on siten mahdollista vähentää myös päästöjä. Tämä edellyttää kuitenkin, ettei väylien kunnon parantaminen lisää liikenteen määrää tai nosta ajonopeuksia.

Ehdotetun toimenpiteen sisältö

Toimenpiteen perusteena on, että hyväkuntoisilla väylillä kulkevat ajoneuvot kuluttavat vähemmän polttoainetta ja tuottavat siten vähemmän päästöjä.

Vaikuttavuusarvio

Vuosi

Arvio vaikuttavuudesta ja epävarmuustekijöistä

2023
Toimenpiteellä on mahdollisuuksia vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta niiden toteutumiseen liittyy epävarmuuksia.

Toimenpiteen päästövähennysvaikutus on arviolta 0,004 milj. t CO2 vuonna 2030, jos perusväylänpitoon ehdotetusta 100 miljoonan euron lisärahasta 40 miljoonaa euroa käytettäisiin vähäliikenteisten teiden uudelleenpäällystämiseen. [1] Polttoaineen kulutuksen vähenemisestä saadut hyödyt kumoutuvat, mikäli väylien laadun paranemisen seurauksena tieliikenteen määrä lisääntyy tai keskimääräiset ajonopeudet kasvavat.

  • Liikenne- ja viestintäministeriö. 2021. Fossiilittoman liikenteen tiekartta. Valtioneuvoston periaatepäätös kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2021:15. Liikenne- ja viestintäministeriö. 54 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-588-0

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.