Yhteiskunnan maksamien kuljetusten ja palveluliikenteen matkojen avaaminen kaikille käyttäjille

Artikkeli

Yhteiskunnan maksamien kuljetusten ja palveluliikenteen järjestämisessä on mahdollisuuksia vähentää päästöjä, mikäli kuljetuksia yhdistellään ja niitä voivat käyttää myös itse maksavat asiakkaat.

Ehdotetun toimenpiteen sisältö

Yhteiskunnan maksamat kuljetukset ja palveluliikenne voitaisiin avata itse maksaville sovellusasiakkaille ja matkat voitaisiin yhdistää samalle digitaaliselle palvelualustalle. Toimenpiteen tavoitteena ovat kustannussäästöt, parempi palvelutaso ja ympäristöhyödyt, kun ajettujen kilometrien määrä vähenee. Reitin optimoinnilla ja kuljetusten yhdistelyllä voidaan parantaa kuljetusten resurssitehokkuutta ja vähentää henkilöautolla liikkumista. Toimenpide-ehdotus on kuvattu ALPIO-hankkeen raportissa. [1]

Vaikuttavuusarvio

Vuosi

Arvio vaikuttavuudesta ja epävarmuustekijöistä

2023
Toimenpiteellä on mahdollisuuksia vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta niiden toteutumiseen liittyy epävarmuuksia.

Sitran rahoittamassa ALPIO-hankkeessa toteutettiin muutaman kuukauden kokeiluja viidellä alueella vuonna 2019. Mukana olleissa kuljetuksissa ajetut kilometrit vähenivät matkojen yhdistelyn seurauksena keskimäärin hieman alle 10 %, ja henkilöautomatkoja korvattiin julkisella liikenteellä. [1] Hyvin harvaan asutuilla alueilla tavarakuljetuskapasiteetin sisällyttäminen henkilöliikkumispalveluihin voisi tuoda hyödyllistä lisätarjontaa liikkumispalveluihin. Tavara- ja henkilökuljetusten yhdistäminen ja matkaketjujen rakentaminen voisi sisältyä samaan alustaan. [1] Kunnissa eri kuljetuksia hoidetaan usein hajallaan eri yksiköissä. Teknologisesti liikkumispalveluiden yhdistäminen on kuitenkin mahdollista. Suurimpina rajoitteina ovat eri organisaatioiden sisäinen ja välinen siiloutuminen, yhteistyön ja yhteisten toimintatapojen puute, sekä hajautettu lainsäädäntö. [1] Toimenpiteen päästövähennyspotentiaali riippuu siitä, kuinka paljon jaetut kuljetukset korvaisivat henkilöautolla tehtäviä matkoja.

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.