Ekosystemen i det förändrade klimatet

Artikel

Finland ligger nästan helt inom den nordliga barrskogszonen i Eurasien. Endast den sydvästra och södra kusten och Åland tillhör den tempererade blandskogszonen. Klimatförhållandena och därigenom naturtyperna varierar, när man färdas norrut. Finlands södra delar präglas av ett rikare artbestånd och av växlande löv-, bland- och barrskogar. Landskapet uppvisar en variation av jordbruksområden, städer och vägar. Livsmiljöer som blivit sällsynta, såsom gamla skogar, ödemarker och traditionsmiljöer, är biodiversitetens utposter. I norr är naturen kargare, och den präglas av trädlös fjällnatur, strängmyrar och nordlig barrskog. Sjöar, älvar och små vattendrag korsar landskapet i hela landet. Vår långa kust och labyrintiska skärgård är känslig för den mänskliga verksamhetens konsekvenser, och verksamheten på hela Österjöns avrinningsområde påverkar vårt gemensamma hav [1].

Enligt en utredning från 2008 är 188 stycken, dvs. 51 procent av naturtyperna i Finland hotade. Andelen hotade naturtyper är betydligt större i södra Finland än i norr. Sammanlagt 93 procent av vårdbiotoptyperna och 70 procent av skogsnaturtyperna är hotade. Över hälften av naturtyperna i Östersjön och längs kusten och av myrnaturtyperna är likaledes hotade. De viktigaste orsakerna till att naturtyper blir hotade är konsekvenserna av skogsföryngrings- och skogsvårdsåtgärder, dikning, eutrofiering och förorening av vatten, brytning av åkerjord och vattenbyggande [2].

Bild. Myr i Patvinsuo nationalpark. Över hälften av myrnaturtyperna är hotade. 

© Tapio Heikkilä

Klimatet påverkar växtlighetens struktur och den fysiska fördelningen av ekosystem. Ekosystem kan också indelas efter begränsande faktorer i temperatur- och fuktighetsreglerade ekosystem. Andra faktorer som påverkar ekosystemen är bland annat förekomsten av störningar, exempelvis skogsbränder och insektskador [3]. Klimatförändringen kan påverka samtliga av dessa faktorer.

Klimatförändringens effekter antas bli starkast i miljöer som präglas av snö, is och permafrost [3]. Sådana miljöer finns överallt i Finland. De viktigaste effekterna kommer att inriktas på Östersjön, insjöarna, stränderna och våtmarkerna, myrarna, skogarna och fjällen. Förändringar sker också i jordbruksnaturen och i traditionsmiljöerna. Effekterna väntas vara svagare bland annat på klippor och stenjordar [2]. Våra kunskaper om klimatförändringens effekter på stadsnaturen är fortfarande bristfälliga.  

 

 

  • Suomen ympäristökeskus. 9.6.2008 (päivitetty). Biologinen monimuotoisuus Suomessa. [Viitattu 27.12.2010.] http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=5327&lan=FI
  • Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.). 2008. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 8/2008. 264 s. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=287730&lan=fi
  • Fischlin, A., Midgley, G. F., Price, J. T., Leemans, R., Gopal, B., Turley, C., Rounsevell, M. D. A., Dube, O. P., Tarazona, J., & Velichko, A. A. 2007. Ecosystems, their properties, goods, and services. In: Parry, M. L, Canziani, O. F., Palutikof, J. P., van der Linden, P. J. & Hanson, C. E. (eds.) 2007. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge: 211-272. . http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-chapter4.pdf

Förläggare